SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU

ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Jolanta Cichoń-Nowacka

nauczyciel języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach
W roku 1993 ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu na Wydziale Filologiczno- Historycznym w zakresie nauczania początkowego- specjalność nauczycielska. W 1996 r. podjęłam pracę w charakterze nauczyciela nauczania początkowego.

W 2000 r. po odbyciu stażu otrzymałam stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach pracuję od 2000 r. w charakterze nauczyciela języka angielskiego. W trakcie pracy zawodowej ukończyłam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu- specjalność nauczycielska język angielski.

Celem każdego ambitnego nauczyciela powinna być poprawa jego funkcjonowania w szkole, a więc podwyższenie jakości swojej pracy. Zdając sobie sprawę, że awans zawodowy ma służyć rozwojowi i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, obrałam to jako mój cel nadrzędny i postanowiłam dążyć do realizacji tego celu poprzez odbycie stażu na nauczyciela mianowanego. Staż rozpoczęłam od sformułowania planu rozwoju zawodowego, który miał mi pomóc w skutecznym i efektywny sposób zrealizować go.

Realizując plan rozwoju zawodowego wzbogaciłam się o nową wiedzę metodyczną i pedagogiczną. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie okazją do samooceny oraz pozwoliła zweryfikować opinie, jakim jestem nauczycielem i pedagogiem. Zdobyłam również nowe doświadczenia. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.


UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH


Awans zawodowy i odbywanie poszczególnych stażów ma służyć udoskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Aby udoskonalić ten warsztat trzeba, zatem, wiedzieć, jak poprawnie zrealizować swój staż. Dlatego, też punktem wyjścia do sprostania temu wymaganiu było poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu poprzez analizę takich aktów prawa oświatowego jak Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz Karta Nauczyciela.

Inną czynnością, aczkolwiek wypływającą z powyższego zadania, było podjęcie współpracy z opiekunem stażu Panią Małgorzatą Konieczną. Rozpoczęłyśmy ją od ustalenia zasad i podpisania umowy o współpracy (załącznik nr 1).

Ustaliłyśmy, że opiekun będzie mi pomagał w prawidłowej realizacji stażu i doskonaleniu mojego warsztatu pracy, i tak też to miało miejsce przez cały okres trwania stażu. Opiekun stażu był mi pomocny w prawidłowym opracowaniu planu rozwoju i projektu sprawozdania. Dodatkowo wzajemnie hospitowałyśmy swoje lekcje, a następnie je omawiałyśmy. Po przeprowadzeniu lekcji w obecności opiekuna chętnie wysłuchiwałam jego opinii i korzystałam ze wskazówek udzielanych mi, a czasami utwierdzałam się w tym, iż dobrze wykonałam to co zamierzałam.

Podnoszeniu jakości mojego warsztatu służyło również doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły. W ramach realizacji tak sformułowanego zadania podejmowałam następujące czynności. Opracowałam, realizowałam, monitorowałam i ewaluowałam rozkłady materiału do nauki języka angielskiego w klasach I- VI.

Brałam również udział w lekcjach pokazowych prowadzonych przez metodyków nauczycieli języka angielskiego w oparciu o podręcznik „ Sparks” i „Winners”. Dzięki tym lekcjom poznałam podręczniki inne, niż te których używam w swojej pracy na codzień. Poza tym, w dalszym ciągu studiowałam, wdrażałam i ewaluowałam różne metody nauczania.

W swojej codziennej pracy wykorzystuję również technikę multimedialną, bez której trudno wyobrazić sobie współczesną lekcję języka angielskiego. Do każdego podręcznika posiadam zestaw kaset, lub płyt CD, których używam prawie na każdej lekcji. Ćwiczenia ze słuchu przygotowuję w oparciu o kasety i nagrania video, które kompletuję od początku mojej pracy jako nauczyciel języka angielskiego. Często pracuję na lekcjach z filmem, ponieważ uczniowie łatwiej rozumieją, gdy tekst wzmocniony jest obrazem. Takie filmy jak „Londyn” czy program multimedialny „ Window on Britain” pozwalają im poznać lepiej kulturę krajów anglojęzycznych i motywują do nauki.

Spora część uczniów posiada w domu komputery, a nawet dostęp do Internetu, dlatego technika informacyjna wykorzystywana jest przeze mnie w ramach dodatkowych prac domowych. Moi uczniowie często wykorzystują informacje zdobyte w Internecie do przygotowania prac projektowych, gazetek szkolnych, lekcji poświęconych kulturze krajów anglojęzycznych, czy wystroju klaso pracowni. Myślę, że zastosowanie przeze mnie techniki informacyjnej na lekcjach języka angielskiego rozwija zainteresowania poznawcze uczniów, wdraża do samodzielności w procesie uczenia się, zapewnia uczniom możliwość stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów. Mnie jako nauczycielowi komputer i Internet ułatwia codzienną pracę w szkole.

Warsztat swojej pracy, zgodnie z drugą z trzech nadrzędnych powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego doskonaliłam poprzez samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

W celu dobrego zaplanowania i przeprowadzenia wycieczek szkolnych ukończyłam kurs dla kierowników wycieczek szkolnych (załącznik nr 2).

W celu wykorzystania komputera jako pomocy w mojej pracy dydaktycznej ukończyłam „Podstawowy kurs obsługi komputera” (załącznik nr 3).

Brałam udział w warsztatach metodycznych zorganizowanych przez Oxford University Press dla nauczycieli języka angielskiego. Celem warsztatów było zapoznanie ze strategiami nauczania słownictwa w grupach o zróżnicowanym poziomie znajomości języka, co pomogło mi w mojej pracy lepiej zrozumieć problem i odnaleźć lepsze metody pracy (załącznik nr 4).

W okresie stażu również samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę gromadząc przy tym wiele pomocy dydaktycznych wykonanych własnoręcznie oraz literaturę fachową z języka angielskiego.

Studiowałam wybrane pozycje z języka angielskiego, które wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy, a co za tym idzie na poprawę jakości pracy szkoły. Oto niektóre z nich:Czytałam i korzystałam z publikacji materiałów z tych dziedzin dostępnych na portalach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Aby wzbogacić swój warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego podejmowałam dodatkowe działania wewnątrzszkolne przy współpracy z innymi nauczycielami takie jak organizacja wewnątrzszkolnych konkursów, przedstawień i projektów.

W klasie wykonuję wraz z uczniami gazetki ścienne (załącznik nr 5) dotyczące przerabianych tematów lekcji oraz gazetki tematyczne. Dbamy o wygląd klaso pracowni – wraz z rodzicami uczniów mojej klasy udało nam się zakupić nowe meble i ławki szkolne. Klasa ta jest zaopatrzona w odtwarzacz CD oraz video, które wykorzystywane są podczas lekcji. Uczniowie mają również dostęp do słowników j. angielskiego, co ułatwia im pracę podczas lekcji.

Ponadto doskonaliłam swój warsztat pracy podejmując współpracę z innymi instytucjami oświatowymi poprzez pełnienie roli opiekuna praktyki studentki Kolegium Języków Obcych w Opolu ( załącznik nr 6). W ramach tej opieki pomogłam jej w konstruowaniu poprawnych konspektów i właściwym zaplanowaniu lekcji, prowadziłam lekcje pokazowe oraz obserwowałam i omawiałam lekcje prowadzone przez studentkę. Zapoznałam ją z funkcjonowaniem szkoły, z dziennikami zajęć, arkuszami ocen i zabierając ją na konferencję pedagogiczną. W ten sposób realizowałam zadania opiekuńcze nauczyciela, działałam na rzecz oświaty, a tym samym poszerzałam zakres swoich umiejętności zawodowych.

Opiekun stażu, dyrektor i wicedyrektorka również uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przeze mnie. Dało mi to szansę uzyskania cennych uwag na temat przeprowadzonych przeze mnie lekcji. Zawsze staram się przygotować do zajęć jak najlepiej i staram się przedstawiać zagadnienia uczniom w ciekawy i różnorodny sposób, żeby ich nie znudzić, ale zaktywizować.

W miarę możliwości różnicuję pracę z uczniem zdolnym przygotowując mu dodatkowe materiały, a przeciętnym i słabym dostosowuję ćwiczenia do ich możliwości. Efektem pracy z uczniami zdolnymi było coroczne uczestnictwo i zdobywanie I, II i III miejsc w Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego na szczeblu miejsko- gminnym.

Uważam, że bardzo duże znaczenie ma budowanie przyjaznej atmosfery w trakcie zajęć, a jednocześnie utrzymanie na nich dyscypliny. Staram się, aby wszyscy uczniowie włączali się do dyskusji i czynnie w niej uczestniczyli. Na bieżąco kontrolowałam postępy moich wychowanków w nauce.


UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ OGÓLNOSZKOŁYCH, EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU ORAZ SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY


Chcąc poznać specyfikę przepisów, planów i dokumentów obowiązujących w naszej szkole przejrzałam następujące dokumenty:

Zapoznanie się z wyżej wymienioną dokumentacją miało na celu poprawne zaplanowanie zadań.

Współpraca z opiekunem stażu była systematyczna i pomocna zarówno w mojej pracy pedagogicznej jak i wychowawczej.

Jako członek humanistycznego zespołu przedmiotowego wraz z nauczycielami uczącymi języków obcych opracowałam przedmiotowy system oceniania z języków obcych (załącznik nr 7), z którym zostali zapoznani uczniowie, ich rodzice oraz dyrekcja szkoły. System ten dostarcza uczniom i rodzicom możliwie precyzyjnej informacji o osiągnięciach ucznia. Daje uczniom informacje, co już umieją, nad czym powinni popracować i jak daleko są na drodze do osiągnięcia celu. Zachęca ich i motywuje do dalszej pracy. Ukierunkowuje ich zainteresowania i zachęca do wszechstronnego rozwoju.

Przedmiotowy system oceniania umożliwia mi gromadzenie możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągnięć uczniów, wskazuje na to, co uczeń osiągnął, co robi dobrze i ile już potrafi. Informuje o aktywności, postępach i trudnościach oraz o uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia. Umożliwia również doskonalenie procesu kształcenia poprzez analizę celów, metod i środków dydaktycznych.

W związku z podjęciem przez Radę Pedagogiczną działania realizacji programu „Szkoła z klasą”, włączyłam się do zadania „ Jak uczymy języka” ( załącznik nr 8).

Byłam członkiem komisji na sprawdzianie szóstych klas w latach 2003/2004 oraz 2005/2006

Chcąc być nauczycielem aktywnie działającym na rzecz oświaty podejmowałam dodatkowe działania i funkcje szkolne oraz pozaszkolne.

W latach 2002/2003, 2003/2004 oraz 2005/2006 organizowałam Konkursy Języka Angielskiego na szczeblu szkolnym oraz przygotowywałam uczniów do nich. W konkursach tych brali udział uczniowie klas IV- VI. Wyłonieni zwycięzcy otrzymali pamiątkowy dyplom

( załącznik nr 9) i nagrodę, a ich osiągnięcia były przedstawiane na forum szkoły

(załącznik nr 10). Zadania na wewnątrzszkolny konkurs z języka angielskiego opracowywałam samodzielnie (załącznik nr 11). Celem organizowania konkursów z języka angielskiego jest wyłonienie uczniów zdolnych i wspieranie ich rozwoju. Dzięki takim konkursom stwarza się płaszczyznę zdrowej rywalizacji zarówno dla uczniów jak i dla szkół, co więcej motywuje się innych nauczycieli przedmiotów do podejmowania wysiłków na rzecz kształcenia uzdolnień.

Poprzez organizację konkursów popularyzuje się wiedzę o krajach anglojęzycznych oraz jest to regionalna forma promocji uczniów zdolnych na poszczególnych szczeblach. Uczestnictwo w tego typu konkursach wdraża uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności i wiadomości ponadprzedmiotowych oraz rozwija zainteresowania krajami anglojęzycznymi. Dyrekcja Szkoły poprzez osiągnięcia uczniów na szczeblu miejski- gminnym otrzymuje informacje, że uczniowie ci są dobrze przygotowani do reprezentowania naszej szkoły.

W roku szkolnym 2002/2004 brałam udział w pracach komisji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego na szczeblu miejsko- gminnym ( załącznik nr 12), a w roku 2003 pełniłam funkcję przewodniczącej tegoż konkursu ( załącznik nr 13).

W roku szkolnym 2003/2004 organizowałam Dzień Europejski. Wraz z uczniami klasy Va prezentowaliśmy Anglię i związane z tym krajem zwyczaje. Mieliśmy swoje stoisko, na którym sprzedawaliśmy angielską herbatę oraz prezentowaliśmy programy artystyczne: „Europa da się lubić” i przedstawienie pt. „Kopciuszek” w wersji angielskiej. Scenariusz przedstawienia przygotowałam samodzielnie ( załącznik 14), stroje i dekorację pomagali mi przygotować uczniowie kl. Va wraz z rodzicami. Organizowanie Dnia Europejskiego na terenie szkoły ma na celu przybliżenie aspektów geograficznych, politycznych i kulturowych krajów Europy oraz wprowadzenie młodych ludzi w ideę integracji europejskiej, nie niszcząc tożsamości poszczególnych krajów.

Brałam również czynny udział w organizowaniu festynów szkolnych z okazji Dnia Dziecka i Sportu oraz Dnia Patrona Szkoły. Wykonywałam kilkakrotnie wraz z innymi nauczycielami dekorację sceny, na której przedstawiane były występy uczniów naszej szkoły

(załącznik nr 15).

Zorganizowałam wraz z panią Haliną Miller wyjazd do Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu : w roku szkolnym 2003/2004 pojechałyśmy z uczniami klas V i VI na sztukę pt. Biały statek. Wyjazdy takie integrują uczniów, co więcej dają możliwości zapoznania się z różnymi formami kultury. Dzięki tego typu wyjazdom nauczyciel ma możliwość poznać uczniów, ich zachowanie w grupie poza murami szkoły.

Prowadzę również nieodpłatne kółko wyrównawcze z j. angielskiego dla uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu bieżącego materiału (załącznik nr 16).

W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Radach szkoleniowych i klasyfikacyjnych.


UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH


Kształcenie tej umiejętności rozpoczęłam od analizy Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach. Na podstawie długofalowego planu wychowawczego szkoły opracowałam własny plan wychowawczy (załącznik nr17). Powyższy dokument zakładał realizację ścieżek tj:

W latach 2002/2004 pełniłam obowiązki wychowawcy klasy 4a. Udało mi się zrealizować większość tematów lekcji wychowawczych, ujętych w planie. Uwzględniłam w nim tematy lekcji wychowawczych podporządkowując je zadaniom takim jak: rozwijanie samooceny, przestrzeganie przed nałogami i ich skutkami, zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia, poznanie pojęcia asertywność, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W trakcie lekcji wychowawczych starałam się wykorzystywać różne metody pracy: prace w grupach, wywiad, ankietę, psychodramę, burzę mózgów, dyskusję oraz krótką wypowiedź pisemną.

W zakresie metod pracy dydaktyczno- wychowawczej uwzględniłam metody angażujące aktywność i samodzielność uczniów, oparte na pozytywnej motywacji do podejmowania działań szkolnych. Moja praca z uczniami przejawiała się także w organizowaniu uroczystości szkolnych. Do udziału w tych uroczystościach angażowani byli wszyscy uczniowie. Przygotowaliśmy wspólnie z klasą apel z okazji I Dnia Wiosny i program z okazji Dni Europejskich. Wielu uczniów zachęcam do samodzielnej pracy i poszukiwania wiedzy. Uczniowie wykonują plakaty, projekty nawiązujące do tematów lekcji, przynoszą dodatkowe materiały wyszukane w różnych źródłach. Po przeanalizowaniu trudności w nauce uczniów, trudności w kontaktach z innymi uczniami i nauczycielami oraz uwag innych nauczycieli dwoje uczniów było skierowanych na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nysie.

Wskazania nadesłane przez poradnię szczegółowo analizowałam i zapoznawałam z nimi innych nauczycieli uczących tych uczniów.

Uczniom słabym zorganizowałam pomoc koleżeńską, która odbywała się w świetlicy szkolnej, uczniów zdolnych starałam się zmobilizować do samodzielnej pracy zachęcając do brania udziału w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Organizowałam sprzedaż książek „używanych” z j. angielskiego mając na celu pomoc dzieciom, których nie stać na kupno nowych podręczników.

Aby zintegrować klasę i pokazać im piękno naszego kraju organizowałam wycieczki. Przed każdym wyjazdem szczegółowo omawiałam z uczniami zasady zachowania obowiązujące na takich imprezach. Zorganizowałam wycieczki:


- do Zakopanego i Krakowa ( załącznik 18)

- do Gierałcic na ognisko integracyjne

- do Jury Krakowsko- Częstochowskiej ( załącznik 19 ).

- na Kopę Biskupią połączoną z zabawą w podchody.


Rokrocznie klasa brała udział w andrzejkach klasowych, połączonych z dyskoteką i wróżbami. Organizowaliśmy Dzień Kobiet, Dzień Chłopca i Mikołajki- uroczystości związane z wręczaniem drobnych prezentów. Organizowaliśmy Dzień Matki, który odbył się w „ Zajeździe”. Połączony był on z artystycznym przedstawieniem przygotowanym przeze mnie i uczniów, koncertem na różnych instrumentach, konkursami, zabawami oraz pieczeniem kiełbasek przy ognisku ( załącznik nr 20). Odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym nie zabrakło śpiewania kolęd, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń i poczęstunkiem. W ramach godzin wychowawczych odwiedziliśmy groby bliskich zmarłych, paliliśmy Marzannę oraz zwiedziliśmy okolice Głuchołaz. Często zadawaliśmy sobie pytanie: „Jak być patriotą we współczesnym świecie?” Odpowiadając na nie propagowałam wiedzę państwach i organizacjach europejskich, zwracałam uwagę na poszanowanie symboli państwowych, kontynuowałam tradycje ceremoniału szkoły tzn. uczestniczenie w Święcie Patrona Szkoły, zapoznanie z sylwetką J. Wybickiego, nauka słów hymnu państwowego i szkolnego.

W czasie stażu wielokrotnie rozmawiałam z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze i dydaktyczne. Systematycznie poznawałam sytuację rodzinną uczniów, co pozwoliło mi obiektywnie spojrzeć na problemy wychowawcze. Organizowałam spotkania z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i policjantem.

Dobrze układała mi się współpraca z rodzicami. Wspólnie z Radą Rodziców organizowaliśmy wycieczki i imprezy klasowe oraz wielu rodziców chętnie uczestniczyło w nich. Do spotkań z rodzicami przygotowywałam się korzystając z różnorodnej literatury i pomocy fachowców. Na jedno z zebrań została zaproszona p. W. Wanicka, która poprowadziła warsztaty dla rodziców na temat dojrzewania młodzieży. Na zebraniach przeprowadziłam pedagogizację na takie tematy jak:

Zebrania z rodzicami uatrakcyjniałam poczęstunkiem oraz kawą i herbatą. Omawiałam na nich tematykę rozwiązywania problemów w atrakcyjny sposób. Do spotkań z rodzicami wykorzystywałam kasety video, ankiety oraz materiały z literatury psychologicznej. Prowadziłam również indywidualne rozmowy z rodzicami na temat postępów w nauce oraz zachowania ich dzieci podczas zajęć lekcyjnych. Odwiedzałam uczniów w ich domach, aby sprawdzić ich warunki materialne. Omawiałam najtrudniejsze sytuacje z pedagogiem szkolnym i uczniowie ci mieli przyznawane bezpłatne obiady oraz zapomogę pieniężną. Odwiedzałam w domu uczennicę, która miała problem z komunikowaniem się na forum klasy. Rozmawiając z nią w jej domu nawiązywałam z nią bliższy kontakt i budowałam zaufanie, co zaowocowało we wspólnej późniejszej pracy. Zaangażowałam rodziców do poprawy klaso pracowni nr.6. Zmienione zostały blaty ławek i meble na nowe.


UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃW ramach realizacji tego wymagania kwalifikacyjnego starałam się stosować i poszerzać wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii. Na bieżąco śledzę artykuły zamieszczane w czasopiśmie ”Języki obce w szkole”, studiowałam pedagogiczne przedmioty w kolegium języków obcych, co dostarczyło mi informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu dydaktyki, metodyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Kolejną publikacją, z jaką się zapoznałam to: „ Jak zapewnić ład i dyscyplinę w klasie” Johna Robertsona, w której znalazłam praktyczne rady jak kształtować swoje stosunki z uczniami i skutecznie się z nimi komunikować. Dowiedziałam się z niej jak wiele zależy od komunikacji, również niewerbalnej. Samodzielnie studiowałam literaturę psychologiczną oraz dostępne w Internecie prace i publikacje innych nauczycieli z tych dziedzin. Były to między inne materiały na temat tradycyjnych i aktywizujących metod nauczania, metod pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych: uczniami zdolnymi, słabymi. Na temat dokonywania opisu i analizy przypadku edukacyjnego, budowy programów nauczania itp.

Na poparcie mych słów przykładami, pozwolę sobie przytoczyć tytuły tylko niektórych przestudiowanych przeze mnie pozycji, które były mi najbardziej pomocne.W swojej karierze zawodowej pracowałam jako nauczyciel- wychowawca i dało mi to możliwość obserwowania dzieci oraz co za tym idzie spotykania się z ich problemami edukacyjno- wychowawczymi. Nie sposób, aby nauczyciel- wychowawca przechodził obok nich obojętnie i nie próbował pomóc dziecku, które ma kłopoty natury edukacyjnej bądź wychowawczej.

PRZYPADEK I

1. Identyfikacja problemu.


2. Geneza i dynamika zjawiska.


3. Znaczenie problemu.


Opisany problem został poddany analizie w książkach K. Porzeczek „Alkoholizm ojca jako źródło zagrożenia rozwoju dziecka w rodzinie”, Z. Sopel

W książce tej stwierdzono, że dużo okazji do udzielania pomocy mają wychowawcy szkolni lub osoby pracujące w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W trakcie tych kontaktów można przekazać dzieciom potrzebne informacje, można także dostarczyć im pozytywnych doświadczeń, które mogą być szczególnie pomocne dla nich.

W analizowanym przypadku zaczęły działać mechanizmy obronne. Niepowodzenia szkolne pogłębiły brak poczucia własnej wartości oraz brak wiary we własne siły.


4. Prognoza.


W przypadku zaniechania oddziaływań wystąpiłoby nasilenie trudności dydaktycznych i wychowawczych. Chłopiec nie ukończyłby szkoły podstawowej w terminie, mógłby popaść w kolizję z prawem. Niewykluczone, że sam nadużywałby alkoholu.

Próby rozwiązania problemu spowodują wyrównanie braków w nauce, zaufanie do świata i przekonanie się, że nie wszyscy są fałszywi i obłudni. Są również ludzie dobrzy i życzliwi.


5. Propozycje rozwiązania.


Uznałam, że moje oddziaływanie wychowawcze powinno objąć:6. Wdrażanie oddziaływań


Aby zrealizować powyższe cele musiałam zbudować kontakt z chłopcem oparty na jasno określonych oczekiwaniach i takich regułach, które zapewniły bezpieczną i otwartą komunikację. Chłopiec zorientował się, że opiekunowie troszczą się o niego i słuchają uważnie tego, co ma ochotę powiedzieć. Rozmowy były poufne, a on o tym wiedział. Odwiedzałam kilkakrotnie jego dom rodzinny i rozmawiałam z matką.

Spotkanie z pedagogiem szkolnym i psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej spowodowały, że Artur zaczął stopniowo sobie radzić w trudnych sytuacjach w domu i poza domem. Zaproponowaliśmy mu sensowny sposób spędzania czasu wolnego oraz pomoc w nauce zdolniejszych uczniów z jego klasy. Douczanie Artura odbywało się w świetlicy szkolnej gdzie spędzał on czas po lekcjach.


7. Efekty oddziaływań.


Podjęte przez mnie działania częściowo odniosły skutek. Chłopiec zaufał dorosłym, którzy byli jednocześnie pozytywnymi przykładami. Mógł liczyć na pomoc w nauce. Nie stał się cudownym i otwartym dzieckiem, nie stał się również wzorowym uczniem, ale zaufał dorosłym i pozwolił sobie pomóc.


PRZYPADEK II


Opisu i analizy również dokonałam na przykładzie uczennicy klasy IV – Ewy. Uczyłam ją języka angielskiego przez 4 lata i przez 2 lata byłam jej wychowawczynią ( w klasie IV i V). O sytuacji dziewczynki słyszałam już wcześniej od koleżanki uczącej ją w klasach I – III oraz rodziców. Problemem Ewy było zaburzenie w rozwoju emocjonalno- społecznym. Dziewczynka w młodszych klasach odzywała się do wielu osób, ale tylko w kontakcie indywidualnym, do niektórych mówiła szeptem, a wobec pojedynczych osób istniała trudność jakiegokolwiek nawiązania kontaktu. Ewa jest zdolną uczennicą i nie ma problemów w nauce. Pisemne prace wykonywała bardzo dobrze natomiast miała problemy z ustnymi wypowiedziami. Starałam się dokładnie analizować przyczyny zaburzenia Ewy. Czytałam literaturę pomocniczą i wiele rozmawiałam z rodzicami dziewczynki. Odwiedzałam Ewę raz w miesiącu w jej domu i oglądałam nagrania video Ewy, która w ten sposób zaliczała mi materiał z języka angielskiego w klasie II. W klasie III Ewa zaczęła ze mną rozmawiać na osobności a materiał z języka angielskiego zaliczała mi przy klasie szeptają na ucho. Problem ten był bardzo istotny w mojej pracy, ponieważ rozwiązanie jego mogło pomóc Ewie w dalszej kontynuacji edukacji w szkole normalnej a nie specjalnej. Cały czas współpracowałam z rodzicami, którzy troszczyli się o córkę i wykazywali chęć pomocy. Jeździli z nią do lekarzy i poddali ją badaniom w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nysie ( załącznik 21). Stwierdzono u dziewczynki mutyzm wybiórczy; dziecko nie mówi w obecności konkretnej osoby, a w obecności innych komunikacja werbalna odbywa się normalnie. Stan ten występuje przy niektórych stanach depresyjnych. Przyczyną wystąpienia może być nagła zmiana w życiu dziecka albo może to także być upór bądź bardzo silna wola czy strach. Dzieci dotknięte mutyzmem są nadwrażliwe i mają niskie poczucie własnej wartości. Dlatego też trzeba być bardzo ostrożnym w postępowaniu z takim dzieckiem. Specjaliści twierdzą, że choroba ta może pogłębić się lub minąć. Wraz z rodzicami wierzyliśmy, że Ewa przezwycięży swoją chorobę wkraczając do klasy IV. I tak się stało, na początku Ewa wypowiadała się bardzo nieśmiało i cicho, ale z biegiem czasu stawała się odważniejsza. Na koniec klasy V brała udział w przedstawieniu pt. „ Kopciuszek” w wersji angielskiej na forum szkoły grając jedną z głównych ról. Cieszę się, że Ewa wyszła z tej choroby i jej zachowanie obecnie nie odbiega od zachowań jej rówieśników.


Problemy, z jakimi nauczyciel boryka się, na co dzień, z pozoru wydają się błahe, ale tylko systematyczna i rzetelna praca może je rozwiązać, więc:

rozliczałam uczniów z każdej nieobecności ( wpisy do dzienniczków, telefony do rodziców ), ułatwiałam nadrobienie zaległości ( wyznaczanie terminu oraz osoby, która udostępni brakujące notatki oraz pomoże w nadrobieniu materiału).

w czasie pełnienia dyżurów reaguję na przemoc, agresję, niebezpieczne zabawy, przejawy wandalizmu; podczas lekcji zwracam uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy w klasie ( zakazuję huśtania się na krzesłach ). Po pracy zwracam uwagę na zachowanie uczniów poza terenem szkoły. Na lekcjach wychowawczych wielokrotnie przypominałam o tym, jak bezpiecznie spędzać wolny czas oraz omawiałam zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych.

W trakcie swojej pracy wychowawczej prowadziłam zebrania z rodzicami, których tematykę wcześniej szczegółowo opracowywałam. Podczas spotkań informowałam rodziców o sprawach bieżących związanych z organizacją życia szkolnego, postępach w nauce i zachowaniu swoich wychowanków.


UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ.


Jedną z podstawowych umiejętności, jaką posiadam jest sprawne wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej. Komputera używam od kilku lat i stale doskonale wiedzę w tym zakresie. Ukończyłam kurs „ Podstawy obsługi komputera”, założyłam swoją stronę internetową i samodzielnie kształcę się w tym zakresie. Korzystam z Internetu, który jest dla mnie źródłem ciekawych i aktualnych pomocy dydaktycznych. W trakcie trwania stażu posługiwałam się komputerem i korzystałam z Internetu zarówno w domu jak i w szkole między innymi:


ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ORAZ POSŁUGIWANIA SIĘ TYMI PRZEPISAMI.


Chcąc poznać procedurę awansu zawodowego zapoznałam się z Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 grudnia 2004r. Dzięki temu poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego. Podczas pracy w szkole często sięgam do podstawowych ustaw i rozporządzeń jak:

organizowania krajoznawstwa i turystyki, by dobrze przygotować pod względem programowym i organizacyjnym wycieczkę,


Na bieżąco korzystam ze strony internetowej np. www.wom.opole albo www.menis.gov.pl, aby zapoznawać się z bieżącymi dokumentami prawnymi dotyczącymi oświaty.

Uczestniczyłam w szkoleniach BHP.

Wiedzę z zakresu przepisów dotyczących systemu oświaty i sprawy awansu zawodowego pogłębiam również poprzez udział w Radach Pedagogicznych oraz konsultacjach z opiekunem stażu, który służy mi wiedzą z tej dziedziny. Zaglądam również do Kodeksu Pracy w razie potrzeby.

Dzięki realizacji zadań, wynikających z mojego planu rozwoju zdobyłam i pogłębiłam wiedzę w zakresie prawa oświatowego i wzbogaciłam swój warsztat pracy. Tym samym podwyższyłam jakość mojej pracy i moje funkcjonowanie w szkole, a przez to i polepszenie jakości pracy szkoły.


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW


 1. Kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem stażu a stażystą

 2. Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Kierowników Wycieczek Szkolnych

 3. Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Komputerowego

 4. Zaświadczenie o udziale w warsztatach metodycznych poświęconych strategii nauczania słownictwa w grupach o zróżnicowanym poziomie znajomości języka

 5. Zdjęcia gazetek klasowych

 6. Umowa pomiędzy Kolegium Języków Obcych w Opolu, a Szkołą Podstawową nr 2 w Głuchołazach odnośnie odbywania praktyki przez studentkę j. angielskiego

 7. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych

 8. Sprawozdanie z realizacji programu „ Szkoła z klasą” ( zadanie 6 A: Jak uczymy języków obcych)

 9. Wzór Dyplom

 10. Zdjęcie ze Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego

 11. Zadania z Wewnątrzszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego

 12. Potwierdzenie uczestnictwa w pracach komisji Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych na szczeblu miejsko – gminnym

 13. Zaświadczenie o pełnieniu funkcji przewodniczącej komisji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

 14. Scenariusz z przedstawienia „ Kopciuszek” w wersji angielskiej

 15. Zdjęcie potwierdzające wykonywanie dekoracji na terenie szkoły

 16. Zaświadczenie o prowadzeniu bezpłatnych zajęć wyrównawczych z języka angielskiego

 17. Zdjęcia z wycieczki do Zakopanego i Krakowa

 18. Karta wycieczki do Jury Krakowsko- Częstochowskiej

 19. Zdjęcia z „ Dnia Matki”

 20. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 21. Własna strona internetowa